• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

GÓP Ý DỰ THẢO CT GD PT TỔNG THỂ

GÓP Ý DỰ THẢO CT GD PT TỔNG THỂ
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

Số:    1430 /SGDĐT-GDTrH
V/v góp ý Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

               Hà Tĩnh, ngày  20    tháng 8  năm 2015
 
Kính gửi: 
                     - Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh;
                     - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố.
                  
 Thực hiện nội dung Công văn số 4086/BDGĐT-BPTTr ngày 12/8/2015 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức việc góp ý với các nội dung sau:  
1. Yêu cầu
- 100% cán bộ quản lí, giáo viên cập nhật, nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình GDPT tổng thể và tài liệu hỏi đáp về Chương trình GDPT tổng thể (Dự thảo CT GDPT tổng thể và tài liệu hỏi đáp về CT GDPT tổng thể gửi kèm theo Công văn này);
- Việc xem xét góp ý phải dựa trên các quan điểm chỉ đạo, các qui định, hướng dẫn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, không chỉ dựa vào các kinh nghiệm cũ, cách làm cũ để xem xét vấn đề mới. Việc tổ chức góp ý phải bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm cao; không làm qua loa, hình thức; không lấy các góp ý đã đăng tải trên mạng thành ý kiến góp ý của cá nhân, đơn vị.
2. Kế hoạch cụ thể
- Từ ngày 20/8 – 24/8/2015: Cá nhân nghiên cứu, góp ý Dự thảo;
- Ngày 25/8/2015: Tổ chức Hội thảo góp ý ở cấp tổ, cấp trường;
- Ngày 27/8/2015: Tổ chức Hội thảo cấp huyện (đối với THCS và Tiểu học);
Sở sẽ bố trí cán bộ về tham dự tại một số hội thảo ở cấp trường và cấp huyện.
- Hội thảo cấp tỉnh:
* Đối với bậc Tiểu học:  
+ Thành phần tham dự Hội thảo:
   Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học;
   Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách bậc học và chuyên viên phụ trách bậc học các phòng giáo dục và đào tạo;
   Mỗi phòng GDĐT cử đại diện 05 trường tiểu học;
   Một số giáo viên cốt cán (do Sở mời trực tiếp).
+ Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7h30 ngày 28/8/2015.
+ Địa điểm: tại Hội trường tầng 4, nhà C, Sở GD&ĐT.
* Đối với cấp THCS: 
+ Thành phần tham dự Hội thảo:
   Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học;
   Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách cấp học và chuyên viên phụ trách cấp học các phòng giáo dục và đào tạo;
     Mỗi phòng GDĐT cử đại diện 05 trường THCS;
     Một số giáo viên cốt cán (do Sở mời trực tiếp)
+ Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h ngày 28/8/2015.
+ Địa điểm: tại Trường THCS Lê Văn Thiêm – TP Hà Tĩnh.
* Đối với cấp THPT
+ Thành phần:
 Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học;
 Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và 01 tổ trưởng chuyên môn.
Một số giáo viên cốt cán (do Sở mời trực tiếp).
+ Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7h30 ngày 28/8/2015.
+ Địa điểm: tại Trường THCS Lê Văn Thiêm – TP Hà Tĩnh.
3.     Báo cáo tổng hợp góp ý
+ Các đơn vị báo cáo về Sở các nội dung sau:
    Số lượng CBQL, GV tham gia góp ý, tỷ lệ;
    Số giáo viên không tham gia góp ý, lý do?
    Số lượng CBQL, GV tham gia hội thảo cấp tổ, cấp trường;
    Số lượng CBQL, GV tham gia hội thảo cấp huyện (đối với Tiểu học và THCS);
   Tổng hợp ý kiến góp ý tại Hội thảo cấp huyện (đối với phòng GDĐT) và cấp trường (đối với trường THPT), gửi bản cứng và bản mềm về Sở (cấp THCS, THPT qua ông Nguyễn Hữu Danh, Phòng GDTrH, email: danhhatinh@gmail.com; cấp Tiểu học qua địa chỉ của Phòng Giáo dục Tiểu học)
+ Thời gian nộp báo cáo: Sáng ngày 28/8/2015.
Việc tổ chức góp ý kiến vào Chương trình GDPT tổng thể là việc hệ trọng; hiểu biết sâu sắc về yêu cầu, nội dung và cách thức xây dựng Chương trình GDPT là điều kiện bắt buộc để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông tích cực tham gia vào quá trình đổi mới GDPT. Vì vậy, Sở đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể và các nội dung trong Công văn này./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng GDTH, GDTrH;
- Trang Web của Ngành;
- Lưu: VT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Quốc Anh
 

Tác giả: VÕ ĐỨC ĐẠI
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website